Vedtægter

Vedtægter 

vedtægter som PDF Klik her!

 Foreningsvedtægter – Lidenlund bryggerlaug

 • 1. Foreningens navn og hjemsted
  Foreningens navn er Lidenlund bryggerlaug og har hjemsted i Lemvig.

 

 • 2. Foreningens formål
  Det er ikke i sig selv et formål for foreningen at fremstille alkohol.

Foreningens formål er:

–   at fremme interessen for og viden om fremstilling af godt håndbrygget øl hvor kvalitet og tradition er i højsædet.
–   at fremme kendskabet til øllets historiske betydning og kulinariske anvendelse.

–   at fremme udviklingen af nye opskrifter, som tager udgangspunkt i lokale råvarer.

–   at skabe rammer om et godt og socialt samvær mellem laugets medlemmer

 

 • 3. Aktiviteter
  Foreningen kan:

–   afholde laugmøder
–   lave smagsarrangementer
–   arrangere inspirationsture til andre bryglaug, bryggerier, øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl
–   skabe mulighed for at medlemmerne kan brygge deres eget øl
–   være med til at udvikle og afprøve nye øl opskrifter.

 

 • 4. Medlemmer
  – Foreningens medlemmer skal være fyldt 18 år.

–   Medlemskabet ophæves ved udmeldelse af foreningen, eller hvis kontingentet trods påmindelse ikke er indbetalt.

–   Antal medlemmer af foreningen er begrænset til max. 50 medlemmer. På generalforsamlingen kan der stemmes om ændringer, hvis det findes nødvendigt.

 

 • 5. Økonomi
  Foreningens regnskab følger kalenderåret.
  Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
  Kontingent opkræves 1 gang årligt, og gælder fra 1/1 til 31/12.
  Ved udmeldelse inden for kontingentperioden, tilbagebetales det resterende kontingent ikke.

Ved manglende overholdelse af foreningens vedtægter opsiges medlemsskabet. Indskud og kontingent bliver ikke tilbagebetalt.

Der er 2 medlemsskabsformer

(Aktiv) Må bruge foreningens brygudstyr, kan indkøbe råvarer gennem fælles indkøb samt deltage i foreningens arrangementer. Pris for medlemskab: Indmeldelsesgebyr på 500,- + kontingent

(Passiv) Må Ikke bruge foreningens brygudstyr, kan indkøbe råvarer gennem fælles indkøb samt deltage i foreningens arrangementer. Pris for medlemskab: Kontingent

 

 • 6. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen kundgøres ved annoncering på Lemvig bryggerlaugs mailingliste og hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslagene sendes ud på foreningens mailingliste senest 5 dage før mødet.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

 

 • 7. Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1)   Valg af dirigent
2)   Valg af stemmetællere
3)   Formandens beretning
4)   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5)   Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6)   Fastsættelse af det maksimale antal medlemmer, som foreningen kan rumme.

7)   Behandling af indkomne forslag
8)   Valg af formand
9)   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
10)   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11)  Eventuelt

 

 • 8. Stemmeret og afstemning
  Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
  Kontingent skal være betalt minimum 7 dage før generalforsamlingen.
  Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer, øvrige beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
  Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
  Valg til bestyrelsen sker ved pointmetoden.
  Valg til bestyrelsen sker altid skriftligt.
  Hvert medlem må personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 • 10. Bestyrelsens ledelse
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.
  Formanden vælges for 1 år af gangen.
  Bestyrelsen er selvsupplerende, ud over den valgte suppleant.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer og en sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling.
  Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Revisorer og revisorsuppleant kan vælges uden for foreningens medlemmer.
  Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer.

 

 • 11. Bestyrelsens opgaver
  Bestyrelsens opgaver er at:

–   arrangere laugmøder i det omfang der er nødvendigt.

–   arrangere deltagelse i arrangementer der tegner foreningen udadtil
–   opretholde og vedligeholde en hjemmeside, mailingliste eller anden digital kommunikations middel.

–   Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor den ekskluderede kan foreligge sin sag. Indtil da står eksklusionen ved magt.

 

 • 12. Opløsning af foreningen
  Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.
  Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Disse skal anvendes til formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2. Eventuelt tiloversblevne midler skal overgå til en lokal idrætsforening.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 14/2-2013